ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА WWW.SAFEBEEP.BG

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Уебсайтът www.safebeep.bg (наричан по-долу „Уебсайтът“) принадлежи на дружеството Innovative Applications SA, регистрирано съгласно законодателството на Република Гърция, с регистрация (ΓΕΜΗ) № 132846001000, чието седалище е на адрес 342, Кифисиас Ав. & 58, ул. Пинду Халандри, Атика, Гърция (наричана по-долу „IA“) и функционира при посочените по-долу условия за употреба.

Уебсайтът се използва от „Българската телекомуникационна компания“ ЕАД („VIVACOM“) за предоставяне на услугата SafeBeep.

2. Потребителите на SafeBeep и потребителите/посетителите на Уебсайта следва да прочетат внимателно настоящите Правила за ползване и да останат на Уебсайта само ако ги приемат изцяло.


II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

1. Посещението/използването на този сайт изисква безусловно приемане на Правилата за ползване, описани по-долу.

2. Правата върху съдържанието на сайта (напр. програми, дизайн, информация и данни) са защитени от гръцкото, европейското и международното законодателство за интелектуална собственост и се притежават от IA или други лица, придобили правата по определения законов ред, и са достъпни за потребителите на Услугата и/или посетителите на Уебсайта за лично ползване с нетърговска цел.

3. IA или съответните трети страни притежават правата върху логата и отличителните знаци на продукти или услуги на тези дружества. Възпроизвеждането им на Уебсайта не представлява прехвърляне или възлагане на лиценз и не дава право за използването им. С определени отделно уговорени изключения, цялото съдържание на този сайт, включително изображения, графики, снимки, рисунки, текстове, предоставени услуги и като цяло всички архиви на този сайт са интелектуална собственост, отличителни характеристики или търговски марки на IA и са защитени от съответните разпоредби на гръцкото законодателство, европейското законодателство и международните конвенции и договори. Никое от тях не може да се продава, копира, променя, възпроизвежда, преиздава или качва, предава или разпространява по какъвто и да е начин, изцяло или частично.

4. Потребителите на SafeBeep и/или посетителите/потребителите на сайта разбират и приемат, че не им е позволено да възпроизвеждат, копират, продават, препродават и/или използват по какъвто и да е начин, изцяло или частично, съдържанието на този сайт и следователно е забранено всяко копиране, разпространение, транспортиране, обработка, препродажба, създаване на производни произведения или заблуждаване на обществеността относно реалния доставчик на съдържанието на този сайт. Възпроизвеждането, преиздаването, качването, комуникацията, разпространението, предаването или използването на съдържанието по какъвто и да е начин или за каквито и да било търговски или други цели е разрешено само с предварително писмено разрешение от IA или от друг носител на право на интелектуалната собственост.

5. IA полага всички усилия, за да осигури правилното функциониране на мрежата си, включително и този сайт.


III. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

1. IA полага всички усилия съдържанието, информацията и данните, показани на Уебсайта, да са точни и верни, но не носи никаква отговорност за тяхната надеждност, пълнота или навременност.

2. IA предоставя съдържанието (например дизайни, информация, имена, снимки, илюстрации и др.) „точно както е“ без конкретна писмена или косвена гаранция, като се прилагат гаранциите за задоволително качество, годност, неприкосновеност, безопасност и прецизност . IA/VIVACOM не носят отговорност за граждански и/или наказателни искове, нито за каквито и да е щети (например специални или случайни, които, но не само, алтернативно и/или кумулативно се състоят в загуба на печалба, данни, загуба на приходи, парична удовлетвореност и т.н.) от потребители на приложението и/или посетители/потребители на този Уебсайт или трети страни, поради причини, свързани или не с работата и/или използването на Уебсайта и/или невъзможността за предоставяне на услуги или/и предоставена от него информация и/или всякакви неоторизирани намеси на трети страни в продукти и/или услуги или информация, достъпна чрез него.

3. Този сайт може да съдържа линкове към сайтове на трети страни, за чието съдържание IA не носи отговорност или за каквито и да е щети, произтичащи от използването от техните посетители и/или потребители на услуги. Уебсайтът SafeBeep може да осигурява достъп до сайтове на трети страни, но цялата отговорност за извършваните там действия се носи от посетителите и/или потребителите на тези сайтове.

4. IA няма задължение да проверява наличността, съдържанието, политиката за поверителност, качеството и пълнотата на услугите на други уебсайтове и уебстраници, към които препраща чрез връзки или реклами. IA по никакъв начин няма контрол върху или не може да се счита, че приема съдържанието или услугите на уебсайтовете и уебстраниците, към които препраща, и не е свързана с тях по какъвто и да е начин.

5. Имайки предвид същността на интернет мрежата, IA при никакви обстоятелства, включително небрежност, не носи отговорност за каквато и да е форма на щети на потребителите на приложението и/или посетителите/потребителите на Уебсайта. Освен това IA не гарантира, че всеки уебсайт или сървър, чрез който Услугата се предоставя на посетителите/потребителите, ще бъде непрекъснато пълен или достъпен, във връзка със съдържанието, уебстраниците, услугите, възможностите за или резултатите от използване му.


IV. ОТГОВОРНОСТ НА ПОСЕТИТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Посетителите/потребителите носят отговорност за достъпа до услугите на Уебсайта, като достъпът може да изисква плащането на такси към трети страни (например доставчици на интернет услуги, таксуване в интернет), за които посетителите/потребителите носят изключителна отговорност. Те следва да си набавят подходящо оборудване, което да им позволи достъп до услугите на Уебсайта.

2. Използването на Уебсайта трябва да се извършва единствено за законни цели и по начин, който не ограничава или възпрепятства използването му от трети страни. Потребителите на приложението и/или посетителите/потребителите на Уебсайта са длъжни да използват Приложението и Уебсайта в съответствие със закона, морала и настоящите Правила за ползване. Потребителите на приложението и/или посетителите/потребителите на Уебсайта не трябва да извършват действия или да пропускат да извършват изискуеми такива, по начин, така че да причинят повреда или неизправност на този Уебсайт, да повлияят неблагоприятно или да компрометират предоставянето на услугите на SafeBeep.


V. ДРУГИ

1. Уебсайтът може да включва всякаква форма на реклама. Настоящите услуги, както и всички нови услуги, които ще бъдат добавени към Уебсайта, са предмет на настоящите Правила за ползване освен ако изрично не е посочено друго.

2. Освен ако не е посочено друго на този Уебсайт, настоящите Правила за ползване и условията на Политиката за поверителността и защита на личните данни на „Българска телекомуникационна компания" ЕАД (VIVACOM) за потребителите на SafeBeep и www.safebeep.bg са пряко приложими и се приемат от потребителите на SafeBeep и/или посетителите/потребителите на този уебсайт изцяло и без изрична или косвена уговорка, отхвърляне, възражение или отказ.

3. IA си запазва правото да променя, добавя, променя съдържанието или услугите на Уебсайта и Правилата за ползване по всяко време, когато IA и/или VIVACOM счетат за необходимо, без предварително уведомление, като известяват потребителите/посетителите чрез този Уебсайт.

4. Текстът на този Уебсайт, включително всички изменения отсега нататък, се урежда съгласно гръцкото законодателство, европейското законодателство и приложимите международни конвенции/договори.

Ако някое условия от тези Правила противоречи на закона, то се обезсилва и не се прилага като част от Правилата за ползване и заедно с Политиката за поверителността и защита на личните данни на „Българска телекомуникационна компания ЕАД“ („VIVACOM“ ”) на потребителите на SafeBeep и www.safebeep.bg, без да се променя останалото съдържание на Правилата за ползване.

Това е споразумение между IA и потребителите на Safeeep/ посетителите/потребителите на Уебсайта и е обвързващо за тях. Никаква промяна на тези Правила за ползване не се взема предвид освен ако не е включена в писмена форма в текста на Правилата за ползване.

5. Подробна информация за целите, крайните срокове и правното основание за обработка на личните данни при използване на приложението и уебсайта SafeBeep е включена в Политиката за поверителността и защита на личните данни на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД („VIVACOM“) на потребителите на SafeBeep и www.safebeep.bg, достъпна на www.vivacom.bg и на www.safebeep.bg.


VI. КОМУНИКАЦИЯ

1. За всяка комуникация по отношение на този Уебсайт можете да се обърнете към info@innovativeapplications.com.

2. Можете да ни откриете на: 342, Кифисиас Ав. & 58, ул. Пинду Халандри, Атика, Гърция t: +30 216 6001200 f: +30 216 6001219 Повече информация на innovativeapplications.com

Сертифициран от ISO/IEC 25051

Greek Carrier Inspections - Certifications, member of TÜV NORD GROUP


Тези Правила за ползване бяха последно променени на 02.03.2020 г.

x
Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Повече информация е налична тук. С натискане на „ОК“ (бутон) Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Ако не желаете "бисквитки", можете да ги деактивирате чрез настройките на Вашия браузър. OK