ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД НА ПОТРЕБИТЕЛИ
НА SAFEBEEP И WWW.SAFEBEEP.BG

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД („Виваком”) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на приложението SafeBeep („Приложението“, „Услугата“) и ползване на www.safebeep.bg („Уебсайтът).

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД на потребители на SafeBeep и www.safebeep.bg („Политика за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.vivacom.bg и уебсайтът на услугата www.safebeep.bg.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице, което е:

- клиент на Виваком, който е регистриран и ползва приложението SafeBeep, изтеглено на своето устройство или чрез сайта www.safebeep.bg;

- потребител/посетител на уебсайта www.safebeep.bg.

Тази Политика за поверителност предоставя информация за дейностите и процесите на Виваком по отношение на събирането, използването, разкриването и защитата на информация, която се събира при използване на SafeBeep (чрез мобилното приложение и/или Уебсайта (заедно наречени нашата „Услуга“)), както и Вашия избор по отношение на събирането и използването на информация в Приложението.

Условията, които не са дефинирани в настоящата Политика за поверителност, имат значението, дадено им в Правилата и условията за ползване на услугата SafeBeep и в Политиката за поверителност и защита на личните данни на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги, достъпни на www.vivacom.bg.


1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

Администратор на лични данни

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД („Виваком”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

Виваком е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо широка гама електронни съобщителни услуги.

Виваком е застрахователен брокер, вписан в публичния регистър на застрахователните брокери към Комисията за финансов надзор.

Виваком е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:
гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" No 115и
Тел: +3592/9494600; +3592/9494700;
или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във Виваком на следните координати за връзка: имейл: dpo@vivacom.bg; тел. + 359 2 9496079.

„Innovative Applications SA“ (“IA”) e дружество, регистрирано съгласно законодателството на Гърция, с регистрация (ΓΕΜΗ) № 132846001000, чието седалище е на адрес 342, Кифисиас Ав. & 58, ул. Пинду Халандри, Атика, Гърция, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, касаещ само информацията, събрана автоматично чрез използването на технологията, описана подробно по-долу в 2.1.г.


Обработващ лични данни

„Innovative Applications SA“ (“IA”) e дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република Гърция, с регистрация (ΓΕΜΗ) № 132846001000, чието седалище е на адрес 342, Кифисиас Ав. & 58, ул. Пинду Халандри, Атика, Гърция, чрез писмен договор с Виваком обработва личните Ви данни от името на Виваком.


2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

2.1. Предоставени от Вас данни, необходими за предоставяне на Услугата и изпълнението на договорните задължения между Виваком и клиента.

a) Регистрация и информация в профила

Когато създадете „SafeBeep семейство“ (акаунт), IA от името на Виваком ще събира (без възможност да ги потвърждава) Вашите лични данни съгласно Вашето изявление, направено по време на регистрацията, а именно Вашето име и фамилия, мобилен номер и снимка, свързана с Вашия акаунт, ако решите да имате такава (аватар). Всеки път, когато добавите близък към акаунта си, се събират и горепосочените данни за този потребител.

За да може да използвате Приложението и Услугата, IA от името на Виваком ще събира:

- Име и фамилия
Не е необходимо да регистрирате истинското си име - всяко избрано от Вас име ще бъде използвано като идентификационно за потребителя между останалите членове на семейството, което сте създали в SafeBeep.

- Мобилен номер
Мобилният телефон е задължителен по следните причини: да влезете в Приложението; в случай, че сте създател или защитник на семейството, трябва да бъде удостоверено, че сте клиент на Виваком и съответно да бъдете таксувани от Виваком в зависимост от абонаментния Ви план. Имайки предвид това, ние непременно се нуждаем от Вашия мобилен номер. В случай че сте поканен член на SafeBeep семейството, тогава можете да въведете номера на мобилния си телефон само с цел влизане в приложението; да получавате известия и сигнали от Приложението посредством SMS.

- Първоначална парола;
- Домашен адрес ;
- Снимка
която да се свързва с Вашия акаунт, ако решите да имате такава (аватар).


Промяна на информацията в акаунта Ви и настройките

Можете да променяте информацията във Вашия акаунт, да актуализирате или променяте личните си данни или паролата си по всяко време, като влезете в акаунта си. Ако имате някакви въпроси относно прегледа или промяната на информацията във Вашия акаунт, можете да се свържете директно с Виваком на следните номера за обслужване на клиенти: 123 или +359 87 123 и +35987 8009 123 за международни обаждания към номера.


б) Местоположение

IA от името на Виваком събира информация за Вашето местоположение чрез GPS, WiFi или триангулация чрез безжична мрежа, за да достъпи Вашето местоположение за целите на предоставяне на Услугата. За да активирате тази функция, е необходимо да приемете IA да управлява Вашия GPS по време на инсталирането (за iOS устройства) или когато Вашите услуги за местоположение са включени (за Android устройства). IA събира местоположението на зададения от Вас „Дом”, за да активира сигнали, когато Вашите близки пристигнат или тръгнат от там. Ако някой член на семейството Ви изключи споделянето на местоположението или GPS услугата от своя смартфон, IA няма да сподели точните данни за местоположението му. Въпреки това, докато сте влезли в акаунта си, Виваком ще продължи да предоставя Услугата чрез IA (например в случай на автомобилен инцидент или падане, Виваком ще предостави чрез IA известия до Защитника на семейството, но без точна информация за местоположението на случката при iOS устройства. От друга страна, само за Android устройства Виваком чрез IA ще продължи да предоставя местоположението на възможния инцидент, използвайки клетъчни или WiFi мрежи около мястото на инцидента.


в) Съобщения в чата и потребителско съгласие

IA от името на Виваком събира криптирана информация, когато използвате чата на Услугата за разговор с друг член на Вашето SafeBeep семейство. Можете да контролирате получаването на известия в SafeBeep, като посетите секция „Настройки“ в мобилното приложение. Виваком може също да ви изпраща кратки текстови съобщения (SMS), свързани с Услугата (например за промяна или актуализиране на функциите на Услугата, технически известия и съобщения, свързани със сигурността). Нямате право да се откажете от получаване на известия, свързани с Услугата.


г) Информация, която се събира автоматично чрез използването на технология

Когато посещавате уебсайта на SafeBeep или използвате мобилното приложение, може да се събира определена информация за Вашия компютър или устройство чрез използването на технология, като бисквитки, уеб маяци, лог файлове или други инструменти за проследяване/запис.

Информацията, събрана чрез използването на проследяващи технологии, включва, но не се ограничава до IP адрес, информация за браузъра, препращащи/изходящи страници и URL адреси, данни от потока на кликвания и как взаимодействате с линкове на Уебсайта, мобилното приложение или Услугата, домейн имена, лендинг страници, гледания на страници, данни, събрани чрез бисквитки, които позволяват еднозначно идентифициране на Вашия браузър, поведение на сърфиране в Уебсайта, тип мобилно устройство, идентификатори на мобилни устройства или други постоянни идентификатори и данни за местоположение, събрани от Вашето мобилно устройство.

В случай че сте регистриран потребител в SafeBeep, някои или всички тези данни може да се комбинират с друга лична информация, описана по-горе. Тази информация се използва за следните цели: за диагностициране или коригиране на технологични проблеми, докладвани от SafeBeep потребители или инженери, които са свързани с определени IP адреси или потребителски идентификатори; да запомни информация, така че да не се налага да я въвеждате повторно по време на посещението си или следващия път, когато посетите сайта или мобилното приложение; автоматично да уведомява потребителите за всяка актуализирана версия на мобилното приложение.


2.2. В изпълнение на свои законови задължения Виваком обработва данните Ви за следните цели:

 • Издаване на фактури;
 • Извършване на данъчен и осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • За да предостави информация за клиента и услугите, използвани от него, при запитване/заявка/проверка от компетентен орган;
 • Продажби на вземания от клиенти; предоставяне на информация за дълг към приобретателя: договори, записи, месечни сметки/фактури;
 • Отчети за продадени задължения по договори за цесия с цел потвърждаване на прехвърлянето на вземания.


2.3. IA от името на Виваком също обработва Вашите данни и за целите на следните легитимни интереси:

 • Следене на ефективността на Услугата и съответните маркетингови кампании;
 • Следене на събраните показатели като общ брой посетители, потребители, трафик и анонимизирани и общи демографски модели


3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

Виваком и IA няма да предоставят на неоторизирани получатели, освен в случаите, отбелязани по-долу:

 • Предоставяне на информация за Вас, включително име и местоположение, на другите членове на Вашето SafeBeep семейство;
 • Предоставяне на Вашите лични данни на компании, съхраняващи данните от Приложението, които се считат за техни подобработващи на данни и с които е подписано споразумение за обработка на лични данни относно данните, които се съхраняват в Приложението, понастоящем компанията „Χουντάλας- Β. Παπουτσόγλου Ο.Ε.“ („Euro VPS, Amsterdam NL“).
 • Може да предоставя личните Ви данни на трети лица - бизнес партньори, доставчици и консултанти, които извършват услуги от името на Виваком и/или IA, като счетоводни, управленски, технически, маркетингови или аналитични услуги. Тези бизнес партньори ще получат достъп до Вашата информация, ако е необходимо, за да предоставят Услугата при разумни условия за поверителност.
 • С изключение на описаното по-горе, Виваком и IA няма да разкриват Ваши лични данни на трети страни (включително правоприлагащи органи, други правителствени органи или при граждански съдебни спорове; с изключение на подизпълнителите) освен ако не се изисква от закона или чрез призовка, или ако по свое усмотрение определи, че е необходимо а) да се съобрази със закона, да се спази законовия процес или да се разследва, предотврати или да се предприемат действия по отношение на съмнения за или действителни незаконни дейности; (б) да се спазят Правилата и условията за услугата SafeBeep, да се предприемат предпазни мерки срещу задължения, да се разследват и защитават срещу всякакви претенции или твърдения, или да се защитава сигурността или целостта на Уебсайта; и/или (в) да упражнява или защитава правата, собствеността или личната безопасност на SafeBeep, неговите Потребители или други.


4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхраняването на Вашите лични данни зависи от целта, за която са били събрани и обработени. По принцип личните данни се съхраняват не по-дълго от необходимото за целите, за които се обработват.

 • Личните данни, обработвани с цел регистрация и информация в профила, се съхраняват от IA от името на Виваком, докато клиентите използват Услугата и се изтриват до 30 дни след прекратяването на договора с Виваком и лиценза, който сте получили. След всяко прекратяване на договора и/или лиценза за ползване на услугата, който сте получили, данните се съхраняват толкова дълго, колкото е определено от приложимата правна и регулаторна рамка или докато е необходимо за защитаване правата на IA и/или Виваком пред съда или друг компетентен орган.
 • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.
 • Личните данни, обработвани във връзка с упражняването на правото Ви на достъп до Вашите лични данни, се съхраняват в продължение на 5 години от отговора на запитването.
 • IA от името на Виваком съхранява информация за местоположение само доколкото е основателно за предоставянето на Услугата, но не повече от 30 дни, след което данните за местоположението се изтриват.
 • IA от името на Виваком събира анонимизирана информация, когато разговаряте с друг член на Вашето семейство чрез използване на Услугата само доколкото е основателно за предоставянето на Услугата, но не повече от 30 дни, след което чат данните се изтриват.

Виваком може да съхранява някои от личните Ви данни за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнението/прекратяването на договора за Услугата, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.


5. Права на субекта на данни

Като наш клиент и по отношение на Вашите лични данни имате следните права:

5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от Виваком информация дали и за какви цели ние/ и/или IA обработваме Вашите лични данни.

Начинът на упражняване на това право е включен в детайли в Политиката за поверителност и защита на личните данни на „Българска телекомуникационна компания ЕАД“ за и във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги, достъпни на www.vivacom.bg;

5.2. да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

5.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни в някой от следните случаи:

 • същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
 • възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;
 • обработването на данните е признато за незаконно;
 • националното или европейското законодателство изискват това;

5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

 • при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на Виваком да провери точността на данните;
 • установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
 • желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че Виваком не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
 • при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

5.5. Да поискате пренос на личните Ви данни, които Ви засягат и които Вие сте ни предоставили, включващо получаването им от Виваком в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия: а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; и б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

5.6. Да възразите пред Виваком по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес. Виваком ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира възражението за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

5.7. Да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.


6. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Виваком и какви са последиците от това

За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявената от Вас услуга, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор.
Непредоставянето на следните данни препятства възможността Виваком да сключи договор с Вас:

 • Мобилен номер


7. Упражняване на горепосочените права

По въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни, можете да се обърнете писмено до Длъжностното лице по защита на данните във Виваком (DPO) чрез физическа или електронна поща на адресите, посочени в т.1 от настоящата Политика за поверителност.

За да упражните някои от горепосочените права, можете също да се свържете с Виваком на номера за обслужване на клиенти 123 или +359 87 123 и +35987 8009 123 за международни обаждания до номера.


8. Сигурност

Виваком и IA се грижат за сигурността на Вашата информация и използват търговски основателни физически, административни и технологични предпазни мерки, за да запазят целостта и сигурността на цялата информация, събрана и споделена с техните доставчици на услуги.

Обработката на Вашите лични данни е поверителна и се извършва само от лица, контролирани от Виваком и IA. Тези лица се избират въз основа на строги критерии, установени от Виваком и IA, които са предназначени да осигурят достатъчно гаранции по отношение на знанията и личните ангажименти за поверителност. Виваком и IA са предприели по-нататъшни стъпки, за да предотвратят неоторизиран достъп до своите данни, включително пускане на софтуер за защитна стена и поддържане на сървърите съобразени с актуалните пачове за сигурност.

В този смисъл Виваком и IA не могат да гарантират неразгласяване на лична информация поради независещи от тях фактори. Ако подозирате, че Вашият акаунт е компрометиран, моля, свържете се с Виваком и/или IA възможно най-скоро. Виваком и IA няма да бъдат отговорни за загуби, причинени от неоторизирано използване на Вашия акаунт.


9. Бисквитки

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта www.safebeep.bg използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Повече информация за използването на бисквитки може да бъде намерена на https://www.safebeep.bg/cookies-policy


10. Линкове към други уебсайтове и услуги

Виваком и IA не носят отговорност за практиките, използвани от уебсайтове или услуги, свързани с или произтичащи от Услугата, нито съдържащата се в тях информация или съдържание. Моля, не забравяйте, че когато използвате линк, за да преминете от Услугата към друг уебсайт, настоящата Политика за поверителност не се прилага за уебсайтове или услуги на трети страни. Вашето сърфиране и взаимодействие с всеки уебсайт или услуга на трета страна, включително тези, които имат линк към нашия Уебсайт, са предмет на правилата и политиките на тази трета страна. Моля, прочетете тези правила и политики, преди да продължите.

Всяко използване на функциите за карти на този Уебсайт и Услугата се регулира от допълнителните условия за ползване на Google Maps/Earth (http://www.google.com/intl/en_us/help/terms_maps.html) за приложението Google Maps.

Виваком и IA не носят отговорност за използването на Google Maps или за резултати, включително указания за шофиране, които Google Maps може да генерира по време на използване на Услугата.


11. Промени в Политиката за поверителност

Виваком може по свое усмотрение и без да Ви информира предварително, да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност в съответствие с приложимата регулаторна и законодателна рамка и затова трябва периодично да преглеждате тази страница. Когато политиката бъде променена, Виваком ще актуализира датата на последна промяна в долната част на тази страница.

Тази политика е последно осъвременена на 02.03.2020 г.